Obchodní podmínky

MEXEN

www.mexen.cz 

 1. PRODÁVAJÍCÍ:

Agraf-Kieszkowski Rafał

ul. Strażacka 6, 

05-084 Leszno (v Polsku)

DIČ: PL1181563829 

e-mail: [email protected] 

Tel: +420 23 428 09 55

Adresu pro vrácení:

Mexen Czech Republic

Sklad Paxy – Mexen, ul. Vratimovská 681/80

71900 Ostrava – Kunčice

Česká republika 1. Termíny

 1. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:

 1. CENA – částka v českých korunách včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou.

 2. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu, v souladu s Obchodními podmínkami;

 3. KOŠÍK – služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.

 4. KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky.

 5. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu, s výslovným souhlasem zákazníka. 

 6. OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazníka uzavřít kupní smlouvu uzavřenou na dálku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, ve které je specifikováno zboží nebo služby, na které si zákazník přeje kupní smlouvu uzavřít, a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění smlouvy. Objednávka každého produktu nebo služby bude považována za samostatnou nabídku na uzavření kupní smlouvy zákazníkem.

 7. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 8. PRODÁVAJÍCÍ – Agraf-Kieszkowski Rafał, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno (v Polsku), DIČ: PL1181563829, e-mail: [email protected], Tel: +420 23 428 09 55.

 9. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

 10. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, která nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.

 11. ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby.

 12. ZÁKAZNÍK / KUPUJÍCÍ – (1) Kupující – spotřebitel; nebo (2) Kupující – podnikatel. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.

 13. ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za uvedenou cenu.
 1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (včetně elektronických služeb) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mexen.cz .

 2. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XIII. OP, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).

 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 6. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k e-mailu; (3) Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek.

 1. Elektronické služby

 1. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Zákazníkům zdarma následující Elektronické služby:

 1. Účet;

 2. umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;

 3. umožnění používání Košíku;

 4. Newsletter;

 5. poskytování vyhledávače produktů,

 6. Oznámení o dostupnosti produktu

 7. možnost zveřejnit recenzi na produkt 

 8. přidání produktu do seznamu přání,

 9. poskytnutí splátkové kalkulačky,

 1. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena za předpokladu společného splnění následujících podmínek: (i) Zákazník úspěšně vyplní a přijme (odesláním Prodávajícímu) registrační formulář pro vytvoření Účtu, (ii) akceptuje Obchodní podmínky. V Registračním formuláři musí Uživatel Služby uvést následující údaje: e-mailovou adresu a heslo. 

 2. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. 

 3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 9. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky v pozdějším termínu.

 10. Služba Newsletter, poskytovaná na žádost Odběratele služby po uzavření Smlouvy, obsahuje odebírání obchodních informací o výrobcích a službách Poskytovatele elektronickou cestou pro Odběratele služby, kteří sdělili Poskytovateli služby svou e-mailovou adresu.

 11. Službu Newsletter může Odběratel služby využívat pouze po provedení následujících dalších kroků:

 1. poskytnutí alespoň své e-mailové adresy v příslušném poli Servisu nebo označení příslušného checkboxu pro účely zasílání obchodních informací příslušným kanálem;

 2. akceptace ustanovení těchto Pravidel kliknutím na aktivační odkaz zaslaný Poskytovatelem služby na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby (okamžik zahájení poskytování služby Newsletter).

 1. Odběratel služby je povinen zejména:

 1. sdělovat Poskytovateli služby všechny nezbytně nutné údaje Odběratele služby, přičemž tyto údaje musí být pravdivé a aktuální,

 2. v případě změny údajů sdělených Poskytovateli služby v souvislosti s uzavřením Smlouvy tyto neprodleně aktualizovat;

 1. Služba Newsletter se poskytuje na dobu neurčitou.

 2. Chcete-li vyhledat produkty v obchodě, zadejte příslušný obsah do vyhledávací oblasti obchodu a poté jej odešlete. Funkce umožňuje vyhledávat obchodní zdroje pomocí klíčových slov zadaných zákazníkem. Tato funkce vám navíc může umožnit provádět pokročilé vyhledávání na základě vybraných kritérií.

 3. Chcete-li dostávat upozornění, když bude produkt opět na skladě, použijte funkci Upozornění na produkt. Prodejce poskytne tyto informace okamžitě zasláním e-mailu, jakmile bude produkt opět k dispozici na webových stránkách obchodu.

 4. Chcete-li zadat recenzi na produkt, musíte použít formulář zpětné vazby vyplněním povinných polí a zadáním deklarovaného hodnocení nebo obsahu. Tato funkce vám může umožnit ohodnotit na označené stupnici. Prodejce může požadovat, aby zveřejnění komentáře k produktu nebo službě, které jsou k dispozici v nabídce prodejce, předcházelo uvedení zákazníka v tom, že zakoupil nebo použil produkt, který je předmětem kontroly nebo komentáře.

 5. Abyste mohli využít funkci přidání produktu do seznamu přání, musíte produkt přidat do seznamu přání po přihlášení do zákaznického účtu. Předmětem funkčnosti je dočasné uložení webové stránky obsahující reklamní nabídku Produktu do paměti Klientského účtu.

 6. Chcete-li využívat funkce splátkové kalkulačky, musíte vyplnit její povinná pole zadáním požadovaných parametrů úvěru, pro který bude výpočet proveden. Získaný výsledek je odhad, je prezentován pro informační účely a nepředstavuje nabídku úvěru finanční institucí.

 7. Zákazník je povinen zejména:

 1. uvádět v Objednávce a v rámci Účtu pouze skutečné, aktuální a všechny nezbytné údaje Zákazníka a v případě jejich změny neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo používáním Elektronických služeb;

 2. používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího, Internetového obchodu, 

 3. používat Elektronické služby způsobem, který je v souladu s Právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v daném rozsahu;

 4. uchovávat Přihlašovací jméno a Heslo v tajnosti, zejména je nesdělovat neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá zejména za ztrátu údajů či přístupu k údajům uloženým na Účtu, vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti Zákazníkem;

 5. včas uhradit Cenu a dalších náklady sjednané mezi Zákazníkem a Prodávajícím v plné výši;

 6. nedoručovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu žádný obsah zakázaný Právními předpisy, zejména obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;

 1. Prodávající může z technických důvodů dočasně, deaktivovat některé funkce Internetového obchodu za účelem jeho vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby informoval o technických přestávkách umístěním příslušné zprávy na domovskou stránku Internetového obchodu.

 2. Zákazník může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli ukončit. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb podané Zákazníkem lze podat zejména zasláním příslušné zprávy, např. písemně na adresu Agraf-Kieszkowski Rafał, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno (v Polsku), e-mail: [email protected].

 3. Ukončení Smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již uzavřených Kupních smluv.

 4. Prodávající může ukončit Smlouvu o poskytování služeb z následujících závažných důvodů:

 1. způsob používání Elektronických služeb je v rozporu se zásadami a účelem Internetového obchodu;

 2. činnost Klienta je v rozporu s dobrými mravy, podněcuje k násilí nebo páchání trestného činu a rovněž porušuje práva třetích osob;

 3. Zákazník poruší ustanovení bodu III odst. 20 Obchodních podmínek.

 1.  Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb učiněné Prodávajícím bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. 1. Kupní smlouva

 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). 

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Zákazník dokončí objednávku s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky. 

 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 5. Objednávku může Zákazník zadat po zobrazení informací o celkové ceně za objednávku včetně daní a souvisejících nákladů, zejména nákladů na Doručení a platbu v sekci Košík.

 6. Objednávku lze dokončit pomocí příslušného tlačítka v Košíku a znamená to, že Zákazník zašle Prodejci nabídku o uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je obsažené v objednávce.

 7. Zadanou objednávku může Zákazník změnit, dokud mu Prodejce nezašle informaci o odeslání Zboží.

 8. Změna objednávky může znamenat její zrušení, částečné zrušení, rozšíření o další Zboží nebo změnu Doručovací adresy.

 9. V případě, že Prodejce nebude moci vzhledem k vzniklým okolnostem objednávku přijmout, neprodleně o tom bude informovat Zákazníka. Tyto informace poskytne telefonicky nebo e-mailem. Informace mohou znamenat odmítnutí nabídky v plném rozsahu nebo mohou zahrnovat doporučení na úpravu objednávky:

 1. odmítnutí nabídky v části, kvůli níž ji nelze vyřídit, což bude mít za následek přepočet hodnoty objednávky,