Odstoupení od kupní smlouvy (Spotřebitel) 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů (§ 1829 občanského zákoníku).

 2. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 3. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. e-mail: [email protected] .

Mexen Czech Republic

Sklad Paxy – Mexen, ul. Vratimovská 681/80

71900 Ostrava – Kunčice

 1. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách www.mexen.cz .

 2. V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.

 3. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:

a)          zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo

b)          spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.

 1. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.

 2. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

 3. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu:

Mexen Czech Republic

Sklad Paxy – Mexen, ul. Vratimovská 681/80

71900 Ostrava – Kunčice

Česká republika

 1. V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

 2. Prodávající nabízí i doplňkové služby (vrácení peněz do 30 dnů/vrácení peněz do 100 dnů) -(„Smluvní právo na odstoupení od smlouvy“).

 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Příjemce: " Mexen Czech Republic

Sklad Paxy – Mexen, ul. Vratimovská 681/80

71900 Ostrava – Kunčice

Česká republika

| e-mail: [email protected]

Já/my(*) nyní informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji těchto položek(*)/o poskytnutí této služby(*):

Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis:

(pouze v případě, že je formulář zaslán písemně)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.