Vrácení

INFORMACE O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

INFORMACE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ustanovení tohoto článku o právu na odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitelů se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o profesní zájmy, vyplývající zejména z její podnikatelské činnosti, která je zpřístupněna na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti. 

Jako Spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v našem Obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

  1. obdržení věci nebo jejího obdržení vámi určenou třetí osobou kromě přepravce – v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věci (např., smlouva o doručení nebo smlouva o dílo, které je věcí movitou),

  2. uzavření smlouvy – v případě smluv o poskytování služeb.

Pro dodržení lhůty stačí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslat informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat: „AGRAF“ – Kieszkowski Rafał, ul. Strazacka 6, 05-084 Leszno, e-mail: [email protected], o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například písemně nebo e-mailem).

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Vzor formuláře je přílohou Podmínek pro poskytování elektronických služeb v rámci Obchodu.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení položky (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného jiného způsobu doručení, který není nejlevnější standardní doručení, které náš Obchod nabízí), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vašeho rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. 

Platbu vrátíme stejným způsobem, který jste zvolil/a při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodl/a jinak; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněžních prostředků můžeme zadržet, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jejím vrácení, podle toho, jaká událost nastane dříve.

Pokud jste obdržel/a položky v souvislosti se smlouvou, zašlete nám je zpět nebo nám je vraťte na adrese: Mexen, Sochaczewska 96B, P3 Logistic Parks, Hala 17, 05-870 Błonie-Wieś, a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informoval/a o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Dovolujeme si vás informovat, že budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Pokud ji nelze vrátit poštou běžným způsobem, budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Výše těchto nákladů se odhaduje maximálně na cca 300,00 PLN.

Nesete odpovědnost pouze za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání jiným způsobem, než bylo nutné vzhledem k jejímu účelu, vlastnostem nebo funkcím.

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Příjemce: Mexen, Sochaczewska 96B, P3 Logistic Parks, Hala 17, 05-870 Błonie-Wieś | [email protected]

Já/my(*) nyní informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji těchto položek(*)/o poskytnutí této služby(*):

Datum uzavření smlouvy(*)/obdržení(*):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis:

(pouze v případě, že je formulář zaslán písemně)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

>>Stáhnout vzor<<