Zásady ochrany osobních údajů

MEXEN

www.mexen.cz  1. Správce osobních údajů:Agraf-Kieszkowski Rafał

ul. Strażacka 6, 

05-084 Leszno (v Polsku)

DIČ: PL1181563829 

e-mail: [email protected] 

Tel: +420 23 428 09 55

Adresu pro vrácení:

Mexen Czech Republic

Sklad Paxy – Mexen, ul. Vratimovská 681/80

71900 Ostrava – Kunčice

Česká republika 1. Jak je postaráno o Vaše osobní údaje : 1. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). 

 2. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

 1. zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;

 2. shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;

 3. přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 4. řádné a v případě potřeby aktualizované;

 5. přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 6. zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen: „EHP “). V souvislosti s provozem Internetového obchodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do zemí mimo EHP, kde subjekt spolupracující se Správcem spravuje dle zadání Správce nástroje pro zpracování osobních údajů. Takové předání osobních údajů, je vždy realizováno pouze v nezbytném rozsahu.

 2. V případě předávání osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP Správce zajišťuje aplikaci požadavků uvedených v kapitole 5 GDPR, včetně použití vhodných záruk předávání v podobě standardních smluvních doložek přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise.

 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme: 1. Pokud si u nás objednáte zboží nebo služby, potřebujeme od Vás údaje pro dokončení objednávky. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom Vám zboží doručit. Tyto údaje jsou pro nás důležité, tudíž je máme jako povinný údaj během dokončení objednávky či registrace. Vaší emailovou adresu potřebujeme pro zasílání potvrzení objednávek, která slouží jako potvrzení kupní smlouvy.

 2. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rozhraní webu. Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.

 3. Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Zrušení účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

 4. Údaje, které potřebujeme: Jméno a příjmení, Doručovací Adresa, Telefonní číslo, Emailová adresa, IČ (pouze firmy nebo prodejci). 1. Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, jež jsou uvedeny níže, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování. Pro některé účely zpracování je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě zákonného právního základu, kde se nevyžaduje souhlas zákazníka s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž druhou skupinu pak tvoří zpracování, jež je možné pouze se souhlasem zákazníka.

 2. Ke zpracování osobních údajů, je dán následující právní základ:

 1. zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník - zejm. pro účely realizace kupní smlouvy, zahrnující vyřízení objednávky, vytvářet, spravovat a spravovat účet nebo účty, plnění ze smlouvy zahrnující související komunikaci se zákazníkem, předání zboží k přepravě zboží a konečný prodej objednaného zboží a jeho dodání zákazníkovi a vyúčtování příslušné kupní ceny - a to po dobu trvání smluvního vztahu, resp.po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

 2. zpracování pro splnění právních povinností, které jsou uloženy správci - zejm. pro účely plnění účetních adaňových povinností správce - a to po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které jsou stanoveny právními předpisy (př. faktury vystavené správcem jsou v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i uzavřené kupní smlouvy, resp. objednávky zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 3. zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů správce - jedná se o zpracování osobních údajů pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, které je možné provádět bez souhlasu zákazníka, avšak při naplnění existence odpovídajícího zájmu správce, kterým je potřeba zpracování údajů pro evidenci dlužných pohledávek a uplatňování nároků správce z uzavřených kupních smluv (soudní, popř. exekuční vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory, uplatňování pojistných nároků, atp.), řešení nároků zákazníků (reklamace, odstoupení od smlouvy, atp.) a budoucích dotazů a stížností zákazníků, včetně zajištění důkazů pro případ budoucích soudních sporů, jichž bude správce účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

 4. Přidání recenze (zpracování za účelem sledování našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v předkládání názorů na zboží a průběh transakcí v internetovém obchodě ((čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

 5. Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přáním dostávat oznámení o dostupnosti Produktu, jsou zpracovávány za účelem zaslání oznámení o dostupnosti Vámi vybraného Produktu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění předsmluvních opatření na žádost subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. V případě, že se přihlásíte k odběru Newsletteru (Emailová adresa) jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání Newsletteru. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy o poskytování služby zasílání Newsletteru uzavřené se Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

 2. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových (nezávisle na Newsletteru), analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 3. Není-li výše stanoveno výslovně jinak, jsou osobní údaje zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, zejm. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který správci umožňuje osobní údaje zákazníka zpracovávat, a archivovány dle lhůt uložených právními předpisy.Po ztrátě zákonného důvodu je prováděn výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány se souhlasem zákazníka, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle pak po dobu trvání uděleného souhlasu zákazníkem či do okamžiku jeho odvolání. 1. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme:   1. Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy/ dodavatelé zboží , účetní firmy, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.

 2. Poskytovatel doručovacích služeb/kurýři: DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Varšava; Sídlo společnosti Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Varšava; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Varšava; InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Krakov; AMBRO Express Sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 18, 62-731 Przykona; Schenker sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-350 Varšava.

 3. Logistická společnost – PAXYcourier s.r.o. ul. Vratimovská 681/80 71900 Ostrava - Kunčice 

 4. Poskytovatel hostingových služeb: JCHost.pl, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka.

 5. Poskytovatel e-mailových služeb: Google Workspace.

 6. Poskytovatel účetních služeb: Účetní kancelář "DORAKS" Dorota Zaczkiewicz, 148 Chopina Street, 96-500 Sochaczew.

 7. Poskytovatel softwaru pro zpracování faktur: Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Krakov.

 8. Poskytovatel právních/poradenských/inkasních služeb - tito poskytovatelé služeb jsou v případě potřeby určeni případ od případu.

 9. Poskytovatel elektronických platebních služeb: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň; PayU S.A, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň; PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luxembourg., Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań).

 10. Využíváme také služeb společnosti RatingCaptain (Customer Satisfaction Ai Sp. z o.o., ul. Liskego 7/IIB, 50-345 Wrocław) a Trustisto Sp. z o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

 1. Sociální Média 1. Máme profily na sociálních sítích (Facebook [Meta], Instagram [Meta]. Osobní údaje jsou nebo mohou být zpracovávány za účelem provádění procesu udržování profilů na těchto webových stránkách, včetně fanouškovských stránek, v souladu s předpisy platnými na těchto webových stránkách a za podmínek stanovených správci těchto webových stránek, tj.: a) za účelem provádění marketingových a analytických činností – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; b) pro statistické a reklamní účely prováděné prostřednictvím nástrojů poskytovaných aplikacemi jednotlivých sociálních sítí. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je nezbytnost pro účely vyplývající z oprávněného zájmu správce spočívajícího v provádění vlastního marketingu a péči o jeho image – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. Společná správa osobních údajů v rámci sociálních sítí:

Správce, jako vlastník fanouškovské stránky, je společným správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům shromážděným pro statistické nebo reklamní účely v případě: Facebook, Instagram: společně se společností Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irsko (Meta)

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Meta pro zpracování osobních údajů na Facebooku jsou k dispozici na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Meta pro zpracování osobních údajů na Instagramu jsou k dispozici na https://help.instagram.com/ webových stránkách.

Informace o vzájemných dohodách mezi správci jsou k dispozici na webových stránkách https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 1. Profilování
 1. Správce může využívat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani možnosti využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby. nebo navrhnout lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu. I přes profilování se daná osoba může svobodně rozhodnout, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém obchodě.

 2. Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předpověď chování dané osoby na webu internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, aby Správce měl osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

 3. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se ho týkají nebo se jej obdobně významně dotýká. 1. Jaké máte práva:

 1. Subjekt osobních údajů má právo:

a)          na přístup k osobním údajům (včetně např. získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány);

b)          požadovat opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);

c)          na vymazání osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány v rozporu se zákonem);

d)          na předání osobních údajů, které byly Správci poskytnuty, a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování probíhá na základě souhlasu nebo na základě nutnosti plnění smlouvy, např. jinému správci;

e)          kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před odvoláním souhlasu);

f)          vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, zejména proti zpracování pro marketingové účely;

 1. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi. 

(www.uoou.cz).

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: [email protected] .

 1. Cookies  1. Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače či chytrého telefonu, kde se ukládají na pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých uživatelů webových stránek. 

 2. Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.

 3. Soubory cookies shromažďují různé druhy informací, které zpravidla neumožňují Vaši identifikaci. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití však mohou být přiřazeny ke konkrétní osobě, a jsou tedy považovány za osobní údaje. Jakékoliv soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 4. Z hlediska účelu používání cookies rozlišujeme tři kategorie:

● Nezbytné soubory – tyto soubory umožňují správné fungování internetové stránky a její funkcí, např. autentizační nebo bezpečnostní soubory cookie. Bez jejich uložení do vašeho zařízení nebude možné internetovou stránku používat.

● Analytické soubory – tyto soubory umožňují sledování otevřených internetových stránek, zdrojů návštěvnosti, doby pobytu na stránce. Jejich neuložení neovlivní funkčnost stránky.

● Reklamní soubory – tyto soubory umožňují zobrazovat personalizované reklamy na internetové stránce nebo mimo ni. Jejich neuložení neovlivní funkčnost stránky.

 1. Z hlediska jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie cookies:

● soubory relací – krátkodobé, ukládají se do konce dané relace,

● trvalé soubory – dlouhodobé, ukládají se po skončení relace.

 1. Z hlediska rozlišení subjektu spravujícího cookies rozlišujeme:

● naše soubory cookie,

● soubory cookie třetích stran.

 1. SOUBORY COOKIE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Soubory cookie, které spravujeme, vám umožňují:

● ověřovat přístup,

● zachovat relace po přihlášení,

● ochranu obchodu před útoky hackerů,

● uložit obsah polí vyplněných formulářů prohlížečem (volitelné),

● uložit položky, které jste v prohlížeči přidal/a do košíku.

Díky těmto souborům je používání funkcí Obchodu jednodušší a příjemnější.

 1. SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Používání souborů cookie třetích stran je založeno na pravidlech ochrany osobních údajů a souborů cookies, které používají tyto subjekty. 1. GOOGLE

Používáme soubory cookie spravované společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké v rámci služeb:

● Google Ads – reklamní soubory používané k vedení a hodnocení kvality reklamních kampaní, které jsou realizovány pomocí služby Google Ads,

● Google Analytics – analytické soubory používané k analýze chování a návštěvnosti uživatelů a k sestavování statistik návštěvnosti,

● YouTube – umožňují zobrazovat video soubory z YouTube vložené na internetovou stránku.

Soubory shromážděné společností Google Inc jsou anonymní a kumulativní. Neobsahují identifikační prvky (chápané jako osobní údaje) uživatelů Obchodu. Používáním těchto služeb shromažďujeme údaje, jako jsou zdroje získávání uživatelů, kteří navštěvují Obchod, dále způsob jejich chování na internetové stránce Obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, které používají, IP adresa, doména, demografické údaje (věk, pohlaví), zájmy a geografické údaje. 

Více informací na toto téma najdete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

 1. FACEBOOK

Používáme soubory spravované společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké:

● Funkční soubory cookie používané společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Tyto soubory lze použít k propojení vašeho účtu na externí sociální síti Facebook s účtem v Obchodě.

● Reklamní pixelové značky používané společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Jedná se o prvky zveřejněné v digitálním obsahu, které umožňují zaznamenat informace, např. o aktivitě na internetové stránce, a také posoudit účinnost reklamy. Správa pixelových značek Meta Inc je možné přes Facebook, v jeho uživatelském panelu.